Αρθρο: Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


29.08.2013

Αρθρο: Η τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Του Μιλτιάδη Γκουζούρη BSc, MBA

Στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η ποιότητα και η ικανοποίηση του πελάτη αποτελούν τους κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχία τους.
Εάν όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν τιμολογούνται σωστά, τότε μπορεί να μην υπάρχει κέρδος για την επιχείρηση. Συμβαίνει σε πολλές επιχειρήσεις να έχουν υψηλό επίπεδο εργασιών χωρίς όμως αντίστοιχα υψηλά κέρδη. Πού οφείλεται αυτό;
- Βασική εξήγηση για αυτό το φαινόμενο είναι η μη ορθή τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα της κακής τιμολόγησης είναι να προκύπτει κέρδος από κάποιες υπηρεσίες και ζημία από άλλες, χωρίς όμως ο επιχειρηματίας να γνωρίζει ποιες είναι οι ζημιογόνες και ποιες οι κερδοφόρες υπηρεσίες. Ας δούμε μέσα από ένα παράδειγμα πως θα μπορούσε μια μικρομεσαία επιχείρηση να τιμολογήσει τις υπηρεσίες που παρέχει. 

Παράδειγμα

Ο κύριος Αντωνακόπουλος έχει μια επιχείρηση, την Α. Αντωνακόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων. 
Η επιχείρηση απασχολεί 10 μηχανικούς οι οποίοι αμείβονται με € 16.800 ο καθένας. 
Το κόστος για ΙΚΑ, φόρους και λοιπές κρατήσεις ανέρχεται στις € 8.400. 
Συνολικά τα εργατικά ανά μηχανικό είναι € 25.500/ έτος. 
Για τους 10 μηχανικούς οι μισθοί ανέρχονται σε € 252.000 
Ακολουθούν ενδεικτικά γενικά έξοδα της εταιρίας:

Δαπάνη/έτος Ποσό σε €
Μισθοί διοίκησης 60.000
Έξοδα λογιστή/μισθοδοσίας 6.700
Ασφαλιστικές εισφορές 13.000
Αναλώσιμα 2.600
Ενοίκια 10.000
Τηλέφωνα 3.200
Αποσβέσεις 5.000
Διάφορα 5.000
Σύνολο  € 105.500
 
Βάσει των παραπάνω στοιχείων υπολογίζουμε ότι το ποσό των πωλήσεων που πρέπει να πετύχει η επιχείρηση για να μην έχει ούτε ζημιά, ούτε κέρδος ανέρχεται σε €357.500. Το ποσό αυτό ονομάζεται επιστημονικά ‘νεκρό σημείο’ ή ‘break-even point’. 
Το ποσό αυτό θα πρέπει να κερδηθεί εξ’ ολοκλήρου από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων οι οποίες θα τιμολογηθούν με βάση τις ώρες απασχόλησης των μηχανικών στο κάθε έργο.    
Ο ιδιοκτήτης υπολόγισε τις διαθέσιμες ώρες συντηρήσεων ως εξής: εργάσιμες ημέρες/ έτος
52 εβδομάδες*5 ημέρες = 260 ημέρες μείον 30 ημέρες για άδειες και αργίες = 230 ημέρες.
Εργάσιμες ώρες ανά έτος:
230 * 7,50ώρες/ημέρα = 1725 ώρες για τον κάθε μηχανικό.
Από την εμπειρία του ο κύριος Αντωνακόπουλος γνωρίζει ότι οι ώρες αυτές δεν ισχύουν, καθώς πάγια προκύπτουν καθυστερήσεις από εξωγενείς παράγοντες τους οποίους δεν μπορεί να επηρεάσει. Έτσι μειώνει από το σύνολο των ωρών το 25%. Έτσι οι καθαρές ώρες για την παροχή της υπηρεσίας μειώνονται σε 1293.
Αφού η επιχείρηση απασχολεί 10 μηχανικούς οι συνολικές ώρες συντήρησης ανά έτος ανέρχονται σε 10*1293=  12.930
Για να υπολογίσει ο ιδιοκτήτης το κόστος εργασίας της κάθε ώρας, διαιρεί τους συνολικούς μισθούς των μηχανικών με το σύνολο των ωρών. Το εργατικό κόστος ανά ώρα συντήρησης έτσι υπολογίζεται σε € 19,48
Για να υπολογίσει το συνολικό κόστος θα πρέπει να προστεθούν και τα γενικά έξοδα της επιχείρησης:
Σύνολο γενικών εξόδων/ σύνολο ωρών συντήρησης = € 8,16
Συνεπώς το συνολικό κόστος ανά ώρα για εργατικά και γενικά έξοδα είναι  19,48+8,16 = € 27,64
Ο κύριος Αντωνακόπουλος γνωρίζει ότι αν χρεώνει στους πελάτες την κάθε ώρα συντήρησης μόνο με τα κόστη, τότε θα βγάζει οριακά τα έξοδα της επιχείρησης. Για να δημιουργήσει κέρδος και να αποπληρώσει δάνεια, να αγοράσει νέο εξοπλισμό και να διαθέτει κεφάλαιο κίνησης αποφασίζει να προσθέσει 25% στα εργατικά και 30% στα γενικά έξοδα όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Περιγραφή Ποσό σε €
Κόστος εργασίας/ώρα 19,48
Κέρδος στα εργατικά (25%) 4,87
Κόστος γενικών εξόδων/ ώρα 8,16
Κέρδος στα γενικά έξοδα (30%) 2,44
Σύνολο  € 34,95 

Με βάση τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να χρεώνει € 35,00 ανά ώρα. 
Πολλαπλασιάζοντας αυτή την ταρίφα με τις ώρες συντήρησης ανά έτος προκύπτει προϋπολογιζόμενος ετήσιος τζίρος ύψους € 452.550. 
Αφαιρώντας τα έξοδα της επιχείρησης που είναι € 357.500 μένει κέρδος στην επιχείρηση ύψους € 95.050 
 
Κάθε χρόνο θα πρέπει η επιχείρηση να ελέγχει και να αναπροσαρμόζει τα ποσά των εργατικών και γενικών εξόδων. 
Εάν κατά τις συντηρήσεις επισκευές η επιχείρηση χρησιμοποιεί υλικά, αυτά θα πρέπει να χρεώνονται στο κάθε έργο ξεχωριστά. 
Ποσοστό κέρδους θα πρέπει να προστίθεται και στο κόστος των υλικών. Αυτό χρειάζεται για να καλύπτει τα κόστη παραγγελίας, διατήρησης και διάθεσης των υλικών.  
 
Συμπερασματικά. η τιμολόγηση μιας υπηρεσίας θα πρέπει να ισούται με τα κόστη από τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τα εργατικά, τα γενικά έξοδα  συν το ξεχωριστό ποσοστό κέρδους του κάθε ενός από τα παραπάνω.

 Designed & Developed by ZootHoot